Vrijstelling inschrijvingsgeld

Het voorontwerp van decreet van het volwassenenonderwijs voorziet voor het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs een standaardtarief van 1,50 euro per lestijd. Voor enkele specifieke categorieën van cursisten voorziet het decreet hetzij een gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld.

NIEUW: CVO-attest VDAB online beschikbaar:

Het nodige attest zal automatisch op de VDAB-site klaar staan wanneer de cursist aan de voorwaarden voldoet. De cursist vindt de link 'Aanvraag CVO-attest' op de startpagina van 'Mijn loopbaan' (http://vdab.be/mijnloopbaan). Daar kun je een deels ingevuld attest printen. De cursist vult enkel nog aan met de naam van de opleiding en ondertekent het attest.

 

Volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld:

 • alle cursisten in het studiegebied algemene vorming
 • alle cursisten met een inkomen via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon of die ten laste zijn van één van deze categorieën
 • asielzoekers die materiële hulp genieten
 • gedetineerden
 • minderjarigen die deelnemen aan het secundair volwassenenonderwijs in het kader van de samenwerking tussen de Centra voor Deeltijds Beroepssecundair Onderijs en de Centra voor Volwassenenonderwijs
 • cursisten tussen 12 en 16 jaar die Nederlands tweede taal volgen
 • cursisten die een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering krijgen en die een opleiding volgen die door de VDAB erkend is in het kader van een traject naar werk
 • niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekenden die nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven
 • inburgeraars die een inburgeringscontract hebben ondertekend of een inburgeringsattest behaald hebben voor de opleidingen Nederlands tweede taal op richtgraad 1 en 2.

Verminderd inschrijvingsgeld van 0,30 euro per lestijd:

 • cursisten met een inkomen via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor alle opleidingen die niet gevolgd worden in een door de VDAB erkend traject naar werk of ten laste zijn van één van deze categorieën;
 • alle cursisten die in het bezit zijn van een van de volgende attesten of die ten laste zijn van een persoon die in het bezit is van een van de volgende attesten: 
 • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt;
 • een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten;
 • een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt;
 • alle cursisten die gedurende twee opeenvolgende schooljaren opleiding gevolgd hebben in een Centrum voor Basiseducatie gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving in een Centrum voor Volwassenenonderwijs.

Verminderd inschrijvingsgeld van 0,50 euro per lestijd:

 • alle andere cursisten voor een opleiding Nederlands tweede taal.

Voor meer info mail of bel 014 49 07 08