Procedure vrijstelling HBO5

Denk je in aanmerking te komen voor het verkrijgen van een vrijstelling? Neem dan zeker onderstaande informatie grondig door. 

(De omschreven procedures zijn van toepassing op de HBO5-opleidingen Chemie, Orthopedagogie, Ondernemingsmanagement, Openbare werken en Boekhouden.)

Vrijstelling op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK)

Je kan een vrijstelling aanvragen voor één of meerdere opleidingsonderdelen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK). Dat houdt in dat je officiële diploma's, getuigschriften of attesten kan voorleggen waaruit blijkt dat je de beoogde competenties van deze opleidingsonderdelen inderdaad al hebt opgedaan tijdens eerder gevolgde opleidingen. 
Het CVO onderzoekt via een EVK-procedure of dat ook effectief zo is.

Hoe een vrijstelling aanvragen o.b.v. eerder verworven kwalificaties? 

 • Je dient je aanvraag uiterlijk 7 kalenderdagen na de inschrijving en ten laatste voor het einde van de inschrijvingsperiode in.
 • Je vult de vrijstellingsaanvraag in via dit formulier.
 • De aanvraag moet vergezeld zijn van alle nodige stukken, zoals:
  • Een kopie van het studiebewijs (diploma met diplomasupplement, getuigschrift, certificaat of creditbewijs uit het onderwijs) op basis waarvan de student de vrijstelling aanvraagt;
  • Een rapport met het overzicht van de afgelegde evaluaties en bijbehorende evaluatieresultaten;
  • Een beknopte inhoud, de beoogde competenties en desgevallend het aantal studiepunten van het opleidingsonderdeel op basis waarvan een vrijstelling wordt aangevraagd;
  • Voor studiebewijzen die opgesteld werden in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Engels of Duits, moet een vertaling naar het Nederlands door een in België beëdigd vertaler worden toegevoegd.

Zo behandelen we je aanvraag:

 • De beoordelingscommissie van Horito, samengesteld uit de opleidingscoördinator en de lector van het betrokken opleidingsonderdeel, onderzoekt je aanvraag;
 • De beoordelingscommissie vergelijkt de reeds behaalde competenties met de nagestreefde competenties in het betrokken opleidingsonderdeel;
 • De beoordelingscommissie formuleert een advies aan de directeur over het al dan niet toekennen van de gevraagde vrijstelling(en);
 • De directeur van Horito neemt de beslissing;
 • Je verneemt deze beslissing uiterlijk 20 werkdagen na het indienen van de volledig gedocumenteerde vrijstellingsaanvraag;
 • Een toegekende vrijstelling wordt door alle instellingen van het samenwerkingsverband HBO5 AP - HZS erkend, op voorwaarde dat de vrijstelling werd toegekend in een opleiding met hetzelfde opleidingsprofiel.

Vrijstelling op basis van eerder verworven competenties (EVC)

Je kan vrijstellingen aanvragen op basis van elders verworven competenties (EVC). Dat houdt in dat je de beoogde competenties van het opleidingsonderdeel reeds hebt opgedaan tijdens een eerdere (werk)ervaring. Het CVO onderzoekt via een EVC-procedure of dat ook effectief zo is.

Hoe een vrijstelling aanvragen o.b.v. eerder verworven competenties?

 • Je schrijft in voor het opleidingsonderdeel indien de onderwijsactiviteiten van dit opleidingsonderdeel reeds gestart zijn. Indien de aangevraagde vrijstelling wordt toegekend, wordt het inschrijvingsgeld voor het betrokken opleidingsonderdeel terugbetaald.
 • Je dient je aanvraag zo snel mogelijk in (uiterlijk 7 kalenderdagen na de inschrijving en ten laatste voor het einde van de inschrijvingsperiode).
 • Je vult de vrijstellingsaanvraag in o.b.v. dit formulier.
 • Voeg voldoende bewijsstukken bij je aanvraag:
  • Je toont aan dat je de beoogde competenties van het betrokken opleidingsonderdeel, zoals vermeld in de ECTS-fiche, hebt verworven en staaft dit aan de hand van bewijsstukken;
  • Je relateert daarbij de opgebouwde competenties aan de te bewijzen competenties. Bewijsstukken kunnen zijn: attesten van werkgever, functiebeschrijvingen, voorbeelden van gemaakte producten, kopieën van gepubliceerde artikelen, evaluatieverslagen, ...
  • De bewijsstukken voldoen aan de volgende criteria: authentiek, relevant, actueel, kwantitatief, gevarieerd (zie ook Gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement HBO5-opleidingen, artikel 5.4).

Zo behandelen we je aanvraag:

 • De beoordelingscommissie van Horito, minimaal samengesteld uit de opleidingscoördinator en de lector van het opleidingsonderdeel, onderzoekt je aanvraag;
 • De beoordelingscommissie vergelijkt de reeds behaalde competenties met de nagestreefde competenties;
 • Indien de beoordelingscommissie dit na het onderzoek van de vrijstellingsaanvraag nodig acht, organiseert zij een gesprek met de student en/of een proef. De proef kan verschillende vormen aannemen. Doel van het gesprek/de proef is om de beoogde competenties bijkomend te toetsen.
 • De beoordelingscommissie formuleert een advies aan de directeur over het al dan niet toekennen van de gevraagde vrijstelling(en);
 • De directeur van Horito neemt de beslissing;
 • Je verneemt deze beslissing uiterlijk 20 werkdagen na het indienen van de volledig gedocumenteerde vrijstellingsaanvraag.
 • Een toegekende vrijstelling wordt door alle instellingen van het samenwerkingsverband HBO5 AP - HZS erkend binnen dezelfde opleiding HBO5, op voorwaarde dat de vrijstelling werd toegekend in een opleiding met hetzelfde opleidingsprofiel.

Belangrijke praktische punten:

 • Maak voor elke module waarvoor je een vrijstelling aanvraagt een apart vrijstellingsdossier aan.
 • Gebruik voor elk dossier alleen A4-papier, losbladig (dus geen geniete bundels) en alles bij elkaar gehouden in een kaftje. Het eerste blad van elk dossier is het voorblad vrijstellingsdossier Horito CVO, deels ingevuld door jou als aanvrager en deels ingevuld door een administratieve medewerker van Horito.
 • Per module kan slechts één keer een vrijstellingsaanvraag worden ingediend. Het is daarom erg belangrijk dat je elk dossier zo volledig mogelijk opstelt. 
 • Vragen over je vrijstellingsdossier mag je steeds richten aan de secretariaatsmedewerkers van Horito.

De volledige vrijstellingsprocedure wordt gedetailleerd beschreven in de Gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement HBO5-opleidingen.

Lees dit hier.