Over Horito

Algemeen

CVO Horito is een dynamisch centrum voor volwassenenonderwijs waar we inzetten op professionele trajectbegeleiding in diplomagerichte opleidingen. We zijn een organisatie die tegelijk menselijk en warm is én professioneel, rekening houdend met het leer- en leefritme van cursist en medewerker.

Op verschillende campussen en in een stimulerende leeromgeving bieden we onze cursisten alle mogelijke tewerkstellingskansen op de arbeidsmarkt, alsook een veelheid aan persoonlijke ontwikkelings- en ontplooiingskansen. Onze excellente lesgevers zijn échte vakmensen, professionals die garant staan voor een praktijkgerichte opleiding. We profileren ons actief naar externe partners en werken samen met verschillende sectoren, bedrijven en arbeidsorganisaties om kwaliteitsvol, praktijkgericht en innovatief onderwijs te bieden en de aansluiting met de arbeidsmarkt te optimaliseren. Met ons eigentijds en vernieuwend onderwijsaanbod spelen we tevens in op belangrijke maatschappelijke trend en evoluties.

Missie

Het is onze missie om cursisten op te leiden, hen te helpen zich als mens optimaal te ontplooien, de eigen kracht (opnieuw) te mobiliseren en zich vakinhoudelijk te vormen. Het aantoonbaar resultaat en leerrendement komen dan tot uiting in een groeiend zelfvertrouwen bij cursisten, in een verhoogd welbevinden, in een grotere sociale en maatschappelijke participatie, in de doorstroom naar vervolgstudies en in de extra kansen op de arbeidsmarkt. 

Visie

CVO Horito wil uitmuntend zijn in haar begeleiding van volwassenen in hun individuele ontplooiing, met een aantoonbaar resultaat en leerrendement. De begeleiding is geënt op drie pijlers: we werken op het leer- en leefritme van de cursist en bieden kwaliteitsvol onderwijs op maat. We bieden praktijkgericht en bruikbaar onderwijs aan, gestoeld op aantoonbare ambitie. We tonen ambitie in het begeleiden van onze cursisten - wat betreft het leereffect - én op het vlak van agogisch-didactische en vakinhoudelijke expertise van onze medewerkers.

CVO HO-RI-TO: Horizon op de praktijk, op het Ritme van de cursist, met het Tonen van onze ambitie!

 1. Horizon op de praktijk
  Onze lesgevers zijn deskundig en hebben voeling met de praktijk. Het zijn vakmensen en een 'krak in hun vak'. De praktijk zit als rode draad verweven in onze opleidingen en wordt vol passie en met vakmanschap overgedragen naar onze cursisten. Als cursist bij CVO Horito krijg je een opleiding die bruikbaar is en die je een maatschappelijke meerwaarde geeft, gelinkt aan het werkveld en aan je sociale context.

  Bovendien bouwen we bruggen tussen onderwijs en arbeidsmarkt en stemmen het leren hierop af. Via samenwerking met bedrijven gaan we op zoek naar de noden van de dagelijkse praktijk én bieden we moderne en vernieuwende leerinhouden afgestemd op huidige maatschappelijke trends en evoluties.

  Onze lesgevers zijn regisseur van 'breed onderwijs'. Dat betekent dat zij op zoek gaan naar samenwerkingsverbanden tussen verschillende sectoren, het eigen centrum en andere onderwijsverstrekkers en -ondersteuners. Dit alles om samen te werken aan een brede leer- en leefomgeving binnen het centrum met als doel maximale ontplooiingskansen voor álle cursisten. Zij verzorgen de relaties met externen en helpen de cursist zijn weg te vinden, om de best mogelijke combinatie leren-werken te vinden en om hem te begeleiden en te ondersteunen. CVO Horito is niet alleen binnen de regio, maar ook voor de cursist een gekende, betrouwbare partner en een facilitator van duurzame relaties.
   
 2. Op het ritme van de cursist
  We creëren een onderwijsomgeving die rekening houdt met de individualiteit van elke cursist, zodat we maximale leerwinst kunnen bereiken. We moedigen cursisten aan om levenslang en levensbreed te leren en we werken aan breed inzetbare competenties, naast de opleidingsspecifieke competenties. Eerder verworven competenties en kwalificaties (EVC en EVK) worden daarbij niet vergeten. We bieden een toegankelijk en overzichtelijk opleidingsaanbod, afgestemd op de noden van de arbeidsmarkt en belangrijke maatschappelijke evoluties. Bij CVO Horito denken wij dus zeker ook aan wie toe is aan een carrièreswitch. Wij zien onszelf immers als bouwers van individuele leerpaden met een bestemming. Dat betekent dat we de leervraag van de cursist onderzoeken, dat we professioneel advies geven over wat voor iedere cursist het best mogelijke leerpad is. Dat pad bouwen we samen uit, binnen en buiten ons centrum, volgens het leer- en leefritme van de cursist.

  We willen onze bijzondere aandacht besteden aan kwetsbare doelgroepen, meer bepaald gedetineerden, anderstaligen en mensen zonder diploma secundair onderwijs. We vertrekken vanuit een positieve erkenning van de verscheidenheid van onze cursisten. Ons diverse onderwijsaanbod en onze leertrajectbegeleiding komen tegemoet aan de leerbehoeften van de cursisten. Deze leerondersteuning omvat begeleiding op verschillende domeinen:
  (1) leren en studeren (plannen, organiseren, effectief én efficiënt studeren, ...) en bestaat ook voor cursisten met een functiebeperking;
  (2) socio-emotioneel functioneren: doorverwijzen naar juiste instanties;
  (3) samenwerking met externe diensten (thuisbegeleiding, therapeut, OCMW).

  Alle CVO Horito campussen vormen samen één groot netwerk. Op alle locaties is internetaansluiting mogelijk. Cursisten die thuis niet over een computer beschikken of geen internetaansluiting hebben, kunnen op één van onze campussen terecht. Op deze manier bieden we alle cursisten dezelfde kansen.
   
 3. We tonen onze ambitie
  We zijn professioneel ambitieus en kiezen voor een organisatiestructuur die onze werking faciliteert en optimaliseert. We bouwen verder op de expertise van onze lesgevers en vertrouwen in hun vermogen om als (zelfsturende) interdisciplinaire teams samen te werken. Zo kunnen we onze cursisten en het onderwijsteam optimaal ondersteunen, aan kennisdeling doen, goede overlegstructuren en -systemen integreren, waardoor zowel onze cursisten als onze centrummedewerkers efficiënt leren en werken.

 

 

horito_kernwaarden